<<<

Varför forskar man?

För att det finns problem man vill hitta lösningar på.

För att man vill ta reda på mer om en viss sak eller en viss händelse.
När man inte kan läsa hur det ligger till med det
man undrar över i böcker som andra redan skrivit
- det är då man behöver forska själv!

För att man undrar om de sätten att se på en viss sak som tidigare forskare har haft stämmer överens med hur man kan se på saken just nu. Man kanske har nya teorier om hur saker och ting ligger till och vill testa vilka kunskaper om forskningsämnet som de nya idéerna kan hjälpa till att få fram.

Ofta när man forskar i skolan läser man vad som skrivits i olika böcker och uppslagsverk om det man undrar över.
Sen tycker man kanske att man forskat färdigt.
Men för forskaren på universitetet är det bara början att läsa vad andra skrivit om en viss sak.
Forskaren funderar över vilka teorier (vilka synsätt) de som skrivit om saken tidigare har haft när de skrev sina texter.
Man läser vad de kommit fram till.
Sedan skriver man ner vilka teorier man tror på
och varför man inte tror att andra teorier stämmer.
Efter att man har gjort det skriver man ner vad man
själv vill forska mer om - vilket syfte man har med sin forskning.


Syftet kan då vara att ta reda på mer om sådant som man inte hittat klart svar på i böckerna som andra redan skrivit.
Eller kan det vara att testa en ny teori om saken - ett nytt sätt att se. Man skriver gärna ner konkreta frågor som ens egen forskning ska försöka svara på. Sen väljer man vilken metod man ska använda i sin forskning och vilket källmaterial man tänker samla ihop och försöka tolka.

Metod är sättet man gör forskningen på.
T ex kan man intervjua, titta på fotografier, läsa gamla tidningar och annonser, se på föremål, göra en enkätundersökning (ett frågeformulär) mm.

Källmaterial är det material som man undersöker:
De bandinspelade intervjuerna, de gamla fotona eller tidningarna, kläderna eller tingen som man tittar på, de ifyllda frågeformulären osv.

Att tolka handlar inte om att översätta mellan olika språk, som det brukar göra.
Utan när det gäller forskning gäller det att försöka "översätta" det man ser i källmaterialet till svar på dom frågor man har - alltså att med hjälp av de teorierna som man tror på försöka hitta svar på forskningsfrågorna.
Även om vi kanske oftast tänker att teorier är tankar vi har inne i huvudet så skulle man också kunna se teorierna som glasögon vi sätter på oss för att kunna se vissa saker mer fokuserat och starkare. Att tolka blir då att se på källmaterialet man samlat in genom dom där teori-glasögonen.

Så småningom ska här kompletteras med boktips om forskande barn /att forska med barn …